RODO

KOPCZYŃSKI, GROSKREJC, PALISZEWSKI
Notariusze spółka partnerska
00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
tel. 22 291 85 51, 22 291 51 24
e-mail: biuro@kgpnotariusze.pl

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące ochrony danych osobowych określone w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO). Przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem.

 

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej

 

 1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [zwane dalej: RODO], informuję, że Notariusz działający jako Partner Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej pod firmą: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notariusze spółka partnerska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej numer 18 otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Notariusz pełnił będzie funkcję Administratora Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 00-105 Warszawa, ulica Twarda numer 18 lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@kgpnotariusze.pl.
 2. Notariusz będzie korzystał z danych osobowych Pana/Pani wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych zgodnie z Pani/Pana wolą. Będzie ich również używał (przetwarzał w rozumieniu przepisów RODO) w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych, podatków).
 3. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

  W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania zawodu notariusza proces przetwarzania danych opierać się będzie przede wszystkim na poniższych przesłankach:

  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych),
  - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).
 5. Notariusz przekazywał będzie Pani/Pana dane osobowe: organom publicznym (np. sądom, organom skarbowym, organom administracji samorządowej) w zakresie realizacji obowiązków prawnych oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi doradcze, usługi ubezpieczeniowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, usługi bankowe, czynności związane z administracyjną obsługą kancelarii oraz związane z utrzymaniem porządku; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie niszczenia dokumentów, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony oraz obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora.
 6. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
 7. Informacje stanowiące Pani/Pani dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jeżeli jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów – w tym Prawa o notariacie.
 9. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: biuro@kgpnotariusze.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 00-105 Warszawa, ulica Twarda numer 18.
 10. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.