Czynności notarialne

Realizujemy czynności notarialne, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.
 

 • akty notarialne (w tym m. in.: umowy sprzedaży, podział majątku, testamenty)
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • poświadczenia
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośnikach danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • sporządzanie statutów prostej spółki akcyjnej